Devrimci – Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu

Devrimci - Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu 3-4 Aralık 2011 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Güçlü ve demokratik yerel yönetim birimleri son zamanlarda siyasal söylem düzeyinde birçok kesim için önemli bir tema oluşturmaktadır. Özellikle 1980 sonrası ekonomik ve politik düzeyde gerçekleşen yapısal dönüşümlerle beraber, siyasal-yönetsel ilişkiler de değişikliğe uğramış ve dolayısıyla yerel yönetimlerin sahip olduğu yetkiler de giderek artmıştır. Şüphesiz bu değişimler birden bire olmamış, belirli tarihsel kesitlerde, dünyada gerçekleşen sınıf çatışması ve kapitalizmin içine düştüğü yapısal krizlere bağlı olarak, ülkemiz tarihinde de farklı şekillerde gelişmiştir.

Yerel yönetimler konusundaki benimsediğimiz yaklaşım, bu kurumların ne tek başına sistemin basit bir uzantısı ne de sistemden bağımsız demokrasi adacıkları olduğudur. Sermaye birikiminin eşitsiz gelişimine bağlı olarak belirli bir mekânsal ölçekte tanımlanan yönetsel, sosyal ve ekonomik ilişkiler bütünüdür. Bu ilişki süreçlerinin bağlamı da yine siyasal mücadelelerin seyrine bağlı olarak Fatsa’da yapılmaya çalışıldığı gibi halktan ve emekten yana değişebilmektedir.

Kuşkusuz devrimci-halkçı belediyecilik deneyimleri anlamında literatürde ciddi tartışmalar bulunmaktadır. Fakat sahip olunan bu birikim düzeyine rağmen, eldeki deneyimlerin sol-sosyalist anlayışla yönetilmeye çalışılan belediyelerimizle buluşturulması noktasında ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Bu çerçevede düzenlenecek olan “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu”, sisteme alternatif olma iddiasında olan yerel yönetim modellerini çok yönlü tartışarak tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasını hedeflemekle birlikte bu belediyelerimizin orta vadede beraber hareket etmesini sağlayabilecek zemini yaratması açısından da önem arz etmektedir.

Sempozyumun Amacı
Sempozyumumuzun üç temel amacı bulunmaktadır:
1. Neoliberal piyasacılık ve İslamcı muhafazakârlık anlayışı temelinde kentleri birer şirket gibi yöneten egemen belediyecilik anlayışı karşısında anti-kapitalist bir belediyecilik alternatifinin hangi eksenler üzerinden inşa edilebileceği ve sahip olduğu potansiyelleri yerel, ulusal ve uluslararası deneyimler ışığında tartışmak;

2. Halkçı-devrimci-sosyalist anlayışlar temelinde yönetilmeye çalışılan belediyeleri bir araya getirerek alternatif deneyimlerin görünür kılınıp, tartışılmasını sağlamak;

3. Emek-meslek örgütlerinin, akademinin ve diğer toplumsal muhalefet kesimlerinin sahip olduğu mesleki ve akademik bilginin sermayenin değil halkın yararına kullanılmasının araçlarını yaratmak.

Sempozyumun Kapsamı
Sistem partileri dışında ülkemizde ve uluslararası alanda devrimci-halkçı anlayışlarla yönetilmeye çalışılan belediyelerin deneyim ve sorunları, diğer toplumsal muhalefet kesimleriyle birlikte ortak mücadele etmelerinin olanakları.

1. Gün – 3 Aralık Cumartesi

10.00 – 10.30 Açılış Konuşmaları

Sırrı Süreyya Önder
Tekin Türkel

10.30 – 12.30 1. Oturum
Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler için Tarihsel ve Kavramsal Çerçeve
Oturum Başkanı: Yavuz Önen – Mimarlar Odası

Kapitalizm, Kentler ve Yerel Yönetimler
Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

Sermaye Birikiminin Saçılma Sürecinde Anti-Kapitalist Yerellikler
Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü, Prof.Dr.)

Neoliberalizm, Sosyal Belediyecilik ve Sosyalist Belediyecilik
Ali Ekber Doğan (Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

Yerelleşme ve Küreselleşme Bağlamında Özerklik ve Otonomi
Haluk Gerger (Araştırmacı – Yazar, Prof.Dr.)

12.30 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.30 2. Oturum
Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler için Politikalar ve Uygulamalar-1
Oturum Başkanı: Beyazıt İlhan – Ankara Tabip Odası

Yerel yönetimler, Yoksulluk ve Emekçiler
Yüksel Akkaya (Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Prof.Dr.)

Merkezi Devlet-Yerel Yönetimler Arası Kaynak Bölüşümü
Mustafa Sönmez (Ekonomist – Araştırmacı)

Mekansal Planlama Süreçleri: Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm
Serdar Nizamoğlu (Şehir Plancıları Odası Ankara Şube)

Deprem ve Afet Politikaları, Yerellerde Müdahale Mekanizmaları
Binali Tercan (Abant İzzet Baysal Üni., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

15.30 – 17.45 Çay Arası

15.45 – 17.45 3. Oturum
Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler için Politikalar ve Uygulamalar-2
Oturum Başkanı: Mevlüt Çakmak – Kesk Ankara Şubeler Platformu

Yerellerde Özyönetim Modeli Çerçevesinde Sosyalist Demokrasi
Foti Benlisoy (Araştırmacı – Yazar)

Gündelik Hayat, Kültür, Kimlik ve İdeoloji
A.Tayfun Atay (Ankara Üniversitesi, Halkbilim Bölümü, Prof.Dr.)

Piyasa, Rant ve Yolsuzluklar Üçgeninde “Kamu Yararı”
Gaye Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi, Politik Ekonomi, Dr.)

Cinsiyet Farkındalığı Politikaları ve Bütçeyi Cinsiyetlendirmek
Özgün Akduran (İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Araş.Gör.)

2. Gün – 4 Aralık Pazar

10.00 – 12.00 4. Oturum
Uluslararası Ölçekte Devrimci-Halkçı Yerel Yönetim Deneyimleri
Oturum Başkanı: Hakkı Atıl – Jeoloji Mühendisleri Odası

Porto Alegre (Brezilya) Örneği Mustafa Bayram Mısır (Praksis Dergisi)
Oaxaca ve Chiapas (Meksika) Örnekleri Aylin Topal (ODTÜ SBKY Bölümü, Yrd.Doç.Dr.)

‘Batı’da Anti-Kapitalist Yerellikler, Politikalar, Sonuçlar
İbrahim Gündoğdu (ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araş.Gör.)

Güney Asya Örnekleri
Mehmet Ali Şahin (Kazanılacak Dünya Dergisi)

12.00 – 13.00 Yemek Arası

13.00 – 15.15 5. Oturum
Sistem-Karşıtı Yerel Mücadele Deneyimleri
Oturum Başkanı: Ramazan Pektaş – Elektrik Mühendisleri Odası

1 Mayıs Mahallesi Deneyimi
Şükrü Aslan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Dr.)

Fatsa Deneyimi
Can Hamamcı (Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Prof.Dr.)

Viranşehir Komün Örneği
Metin Yeğin (Araştırmacı – Yazar)

Demokratik Özerklik
İdris Baluken (BDP Bingöl Milletvekili)

Dersim Demokratik Halk Dayanışması
Ozan Doğan (D. D. Halk Dayanışması)

15.15 – 15.30 Çay Arası

15.30 – 17.50 6. Oturum
Sistem-Karşıtı Yerel Yönetim Deneyimleri
Oturum Başkanı: Sibel Özbudun – Antropolog

Mazgirt Belediyesi
Tekin Türkel (Mazgirt Belediye Başkanı)

Hozat Belediyesi
Cevdet Konak (Hozat Belediye Başkanı)

Samandağ Belediyesi
Mithat Nehir (Samandağ Belediye Başkanı)

Aknehir Belediyesi
Mehmet Mubarek (Aknehir Belediye Başkanı)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Osman Baydemir (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)

Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi
İdris Lütfü Melek (Çamlıhemşin Belediye Başkanı)

Pertek Belediyesi
Kenan Çetin (Pertek Belediye Başkanı)

17.50 – 19.00 Forum ve Kapanış Konuşması
Forum Yöneticisi: Sibel Özbudun – Antropolog

Düzenleme Kurulu
* 78’liler Girişimi
* Ankara Tabip Odası
* Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
* Dersim Dernekleri Federasyonu
* Devrimci 78’liler Federasyonu
* Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
* Hozat Belediyesi
* Jeoloji Mühendisleri Odası
* Kesk Ankara Şubeler Platformu
* Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
* Mazgirt Belediyesi
* Metalurji Mühendisleri Odası
* Mimarlar Odası Ankara Şubesi
* Odtü Mezunları Derneği
* Peyzaj Mimarları Odası
* Sosyal-İş Ankara Şubesi
* Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Bilim ve Danışma Kurulu
Ahmet Kerim Gültekin (Doktora Öğr.) Ankara Üniversitesi, DTCF, Etnoloji
Ali Ekber Doğan (Yrd.Doç.Dr.) Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi
Ali Tayfun Atay (Prof.Dr.) Ankara Üniversitesi, Halkbilim
Asuman Türkün (Doç.Dr.) Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama
Aylin Topal (Yrd. Doç Dr.) ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bediz Yılmaz (Yrd.Doç.Dr.) Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi
Begüm Özden Fırat (Yrd.Doç.) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji
Besime Şen (Yrd.Doç.Dr.) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Şehir ve Bölge Plan.
Beyza Üstün (Prof.Dr.) Yıldız Teknik Üniv, Çevre Mühendisliği
Binali Tercan (Yrd.Doç.Dr.) Abant İzzet Baysal Üni., Şehir ve Bölge Planlama
Bülent Duru (Doç.Dr.) Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bülent Batuman (Yrd.Doç.Dr.) Bilkent Üniversitesi, Mimarlık
Can Hamamcı (Prof.Dr.) Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Demet Yücel (Yük.Lis.Öğr.) Gazi Üniversitesi, Restorasyon
Duygu Canan Öztürk (Araş.Gör.) ODTÜ, Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler
Engin Bozkurt Şehir Plancıları Odası Ankara Şube
Esra Ergüzeloğlu Kilim (Arş.Gör.Dr.) Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi
Ethem Torunoğlu (Dr.) Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği
Fırat Korkmaz (Doktora Öğr.) Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi
Fikret Başkaya (Doç.Dr.) Özgür Üniversite
Fuat Eraslan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube
Fuat Ercan (Prof.Dr.) Marmara Üniversitesi, İktisat
Funda Eraslan (Araş Gör.) ODTÜ, Eğitim Bilimleri
Gözde Orhan (Doktora Öğr.) Boğaziçi Üniversitesi, ATA Enstitüsü
Hakan Tanyaş Jeoloji Mühendisleri Odası
İbrahim Gündoğdu (Araş.Gör.) ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Mehtap Tosun (Araş.Gör.) ODTÜ, Sosyoloji
Melih Ersoy (Prof.Dr.) ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama
Metin Şenbil (Doç.Dr.) Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama
Mustafa Şener (Yrd. Doç. Dr.) Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi
Mustafa Kemal Bayırbağ (Yrd.Doç.Dr.) ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ömürhan Soysal Elektrik Müh. Odası Ankara Şube
Örgen Uğurlu (Yrd.Doç.Dr.) Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ramazan Pektaş Elektrik Müh. Odası Ankara Şube
Serdar Nizamoğlu Şehir Plancıları Odası Ankara Şube
Sibel Kalaycıoğlu (Doç.Dr.) ODTÜ, Sosyoloji
Sibel Özbudun (Doç.Dr.) Antropolog
Sibel Yardımcı (Yrd. Doç. Dr.) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji
Sinan Gülhan (Araş. Gör.) Uludağ Üniversitesi,
Şükrü Aslan (Dr.) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji
S. Ulaş Bayraktar (Doç.Dr.) Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi
Taylan Özgür Yıldırım Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Yıldırım Şentürk (Yrd. Doç. Dr.) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji
Yücel Demirer (Doç. Dr.) Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksel Akkaya (Prof.Dr.) Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Etiketler

Bir cevap yazın