+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
4. Mansiyon, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

4. Mansiyon, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

5 Eylül 2017, 17:59
  defa okundu.

Jüri Raporu


Arazinin kuzeybatı köşesine kot farkından da faydalanarak yaslanan dairesel çözüm genel itibari ile olumlu bulunmuştur. Bu mutlak formun alanın doğusuna doğru açılmış bir boşluktan, önce topografyaya sonra süreklilik arz edecek şekilde Van Gölü kıyısına kadar yumuşak bir karakterde bağlanması tutarlı ve etkilidir. Tasarımın temel fikri olarak ifade edilen orta avlu, ölçeği ve projede temsil edilen atmosferiyle jüri tarafından kıymetli bulunmuştur. Önerinin asal geometri arayışı ile birlikte elde ettiği her yöne açılabilen manzara olanağı ve bu çözümün son derece yatay yumuşak siluet etkisi olumludur. Vaziyet ölçeğinde yapılardan arta kalan açık alanların yeterince olgunlaştırılmamış olması ve program bileşenlerinden konaklama, sosyo-kültürel tesis, teknik hacim birimlerinin birbirleriyle ilişkisiz olması olumsuz bulunmuştur. Yarı gömülü dairesel formun getirdiği konaklama birimleri yerleşimi ile iki kattaki odaların avlu ve dış rnekanla ilişki kurma biçimi eleştiriimiştir. Konaklama ve konferans salonunda eğimli çatı ile elde edilen hacimsel potansiyellerin değerlendirilmemiş olması olumsuz bulunmuştur.

Özet Rapor


Tasarım Altlığı Kararları

Proje bütünlüğünü sağlayacak tek bir mekansal altlık elde etmek ve mekansal ve işlevsel sürekliliğin sağlanması için bütün ve tek bir altlık oluşturmak tasarım kararının ilk koşulu olarak görülmüştür. Kuzey alanının kendi içerisindeki parçalı yapısının alan içerisindeki sürekliliğini, karayolu ile bölünen kuzey alan-güney alan arası sürekliliği, tabi ve dolgu kot adaptasyonu, kara ve göl kotu ilişkisi tasarım altlığı için alınması gereken tasarım kararlarıdır.

Kuzeyin parçalı yapısı, parça kotlarının dolgu kotlarının düzenlenmesi ile kanal kotlarına getirilmesi, hem taşkın hem de mekansal süreklilik açısından önemsenmiştir. Kuzey-güney ilişkisi ise güney alan üst tabii kotları ile kuzey alan üst tabii kotları sürekliliği mecburidir. Bu sürekliliği engel olan ise karayolu kotudur. Bu süreklilik ancak yol kotu altından bir geçit ile mümkün olmaktadır. Böylelikle su kanalı taşkını anında kuzey güney doğal topoğrafik kot ilişkisi ile taşkın suyu göle ulaşması hedeflenmiştir. Tüm bu altlık kararları ile bütün bir mekansal ve işlevsel süreklilik amaçlanmıştır.

Konsept

Ahlat gençlik kampının mekansal kurgusu kamp ateşi etrafında tasarlanmıştır. Kamp ateşi etrafında oluşturulan konaklama tesisi işlevsel ve makansal sürekliliğin başlangıç noktasıdır. Bu süreklilik göl kıyısı, kültür merkezi ve doğal ve spor alanları arasında sürdürülmesi ana tasarım stratejileridir. Dingin ve mütevazi gabari, yerel mekan ve malzeme dili, tabiata bırakılmış doğal peyzaj davranışlarını, proğramın ve bölgenin ön gördüğü basitlikte ele almak diğer bir tasarım stratejisidir.

Konaklama tesisi zemin ve avlu kotu olan alt zemin kattan oluşur. Tüm mekansal organizasyon avlu içerinde bulunan kamp ateşi etrafında şekillenir. Yönetim ve yatak odaları zemin katta planlanmış, yatak odalarının da bulunduğu alt zemin kat bütün sosyal etkinliklere ayrılmıştır. Bu tercihin sebebi sosyal alanların kuzey-güney sürekliliği arasında planlanması stratejisidir. Yaz kış kullanımı için kapalı ve açık alanlar arası süreklilik kontrollü ve esnek olarak tanımlanmıştır. Spa erişimi bağımsız olmakla birlikte avlu kotundan da erişim sağlanabilmektedir. Teknik merkez doğal ve sakin mekan konforu gereği ayrı blok olarak tasarlanmış ve bir galeri ile ana binaya bağlanmıştır. Kültür merkezi ise imarda ayrılan kültür tesisi alanında planlanmıştır. Kamp bütününün bir parçası olması yanında işlevini bağımsız sürdürebilmektedir. Kubbe olan çatı kabuğu kabulü, dingin gabaride kütle anlayışını sürdürürken konferans salonu için gerekli gabariye erişme amacı taşır.

Güney alanı sahil yerleşkesi mekansal örgütlenmesi ise olabildiğince serbest ve doğal sahil etkinliklerine imkan verecek bir kabul ile ele alınmıştır. Sahil yerleşkesinde bulunan tüm tesisler (kafeterya, sehir platformu, kayıkhane ve wc-kabin) taşkın üst kotu üzerinde tesis edilmiştir. Kuzey alan geçidi sonrası ulaşılan kafeterya ve seyir platformu planlanırken kayıkhane ve devamında ki iskele, alanın batı tarafında tesis edilerek servis yolu imkanı sağlanmıştır. Tesis alanlarının göle kadar olan bölümü ise tamamem serbest etkinlik alanı olarak bırakılmıştır.

Mimari Açıklama Raporu


Proje alanı

Ahlat Gençlik Merkezi için ayrılan alan Van gölünün kıyısında ayrılan güney alan ve bu alandan Ağrı-Bitlis karayolu ile ayrılan kuzey alan olmak üzere iki alana ayrılır. Güney alanın yerleşim alanı ilişkisi karayolu nedeniyle bu alanın mekan altlığını sadece göl-kıyı ilişkisi oluştururken , güney alan ise mütevazi yerleşim bölgesinin mekansal altlığı içerisinde yer alır. Güney alan ise su kanalları tarafından üç parçaya ayrılırken, arazi doğal kotu, karayolu , imar yolu, su kanalı ve dolgu katları bu ayrımı pekiştirmiştir. Özellikle kot müdahaleleri proje alanını ve bütününü doğal dengesinden uzaklaştırmıştır. Bunun yanında yoğun yağış sebebi ile taşan yağmur dereleri tekrardan topoğrafya düzenlemesini şart koşmaktadır. Yukarıda bahsedilen tüm ayrımlar tek bir mekansal altlık üzerinde organize edilmelidir.

Tasarım Altlığı Kararları

Proje bütünlüğünü sağlayacak tek bir mekansal altlık elde etmek ve mekansal ve işlevsel sürekliliğin sağlanması için bütün ve tek bir altlık oluşturmak tasarım kararının ilk koşulu olarak görülmüştür. Kuzey alanının kendi içerisindeki parçalı yapısının alan içerisindeki sürekliliğini, karayolu ile bölünen kuzey alan-güney alan arası sürekliliği, tabi ve dolgu kot adaptasyonu, kara ve göl kotu ilişkisi tasarım altlığı için alınması gereken tasarım kararlarıdır.
Kuzeyin parçalı yapısı, parça kotlarının dolgu kotlarının düzenlenmesi ile kanal kotlarına getirilmesi, hem taşkın hem de mekansal süreklilik açısından önemsenmiştir. Kuzey-güney ilişkisi ise güney alan üst tabii kotları ile kuzey alan üst tabii kotları sürekliliği mecburidir. Bu sürekliliği engel olan ise karayolu kotudur. Bu süreklilik ancak yol kotu altından bir geçit ile mümkün olmaktadır. Böylelikle su kanalı taşkını anında kuzey güney doğal topoğrafik kot ilişkisi ile taşkın suyu göle ulaşması hedeflenmiştir. Tüm bu altlık kararları ile bütün bir mekansal ve işlevsel süreklilik amaçlanmıştır.

Konsept

Ahlat gençlik kampının mekansal kurgusu kamp ateşi etrafında tasarlanmıştır. Kamp ateşi etrafında oluşturulan konaklama tesisi işlevsel ve makansal sürekliliğin başlangıç noktasıdır. Bu süreklilik göl kıyısı, kültür merkezi ve doğal ve spor alanları arasında sürdürülmesi ana tasarım stratejileridir. Dingin ve mütevazi gabari, yerel mekan ve malzeme dili, tabiata bırakılmış doğal peyzaj davranışlarını, proğramın ve bölgenin ön gördüğü basitlikte ele almak diğer bir tasarım stratejisidir.

Konaklama tesisi zemin ve avlu kotu olan alt zemin kattan oluşur. Tüm mekansal organizasyon avlu içerinde bulunan kamp ateşi etrafında şekillenir. Yönetim ve yatak odaları zemin katta planlanmış, yatak odalarının da bulunduğu alt zemin kat bütün sosyal etkinliklere ayrılmıştır. Bu tercihin sebebi sosyal alanların kuzey-güney sürekliliği arasında planlanması stratejisidir. Yaz kış kullanımı için kapalı ve açık alanlar arası süreklilik kontrollü ve esnek olarak tanımlanmıştır. Spa erişimi bağımsız olmakla birlikte avlu kotundan da erişim sağlanabilmektedir. Teknik merkez doğal ve sakin mekan konforu gereği ayrı blok olarak tasarlanmış ve bir galeri ile ana binaya bağlanmıştır. Kültür merkezi ise imarda ayrılan kültür tesisi alanında planlanmıştır. Kamp bütününün bir parçası olması yanında işlevini bağımsız sürdürebilmektedir. Kubbe olan çatı kabuğu kabulü, dingin gabaride kütle anlayışını sürdürürken konferans salonu için gerekli gabariye erişme amacı taşır. Güney alanı sahil yerleşkesi mekansal örgütlenmesi ise olabildiğince serbest ve doğal sahil etkinliklerine imkan verecek bir kabul ile ele alınmıştır. Sahil yerleşkesinde bulunan tüm tesisler (kafeterya, sehir platformu, kayıkhane ve wc-kabin) taşkın üst kotu üzerinde tesis edilmiştir. Kuzey alan geçidi sonrası ulaşılan kafeterya ve seyir platformu planlanırken kayıkhane ve devamında ki iskele, alanın batı tarafında tesis edilerek servis yolu imkanı sağlanmıştır. Tesis alanlarının göle kadar olan bölümü ise tamamem serbest etkinlik alanı olarak bırakılmıştır.

Malzeme

Malzeme seçimi tasarımı belirleyen en belirgin etmenlerdendir. Ahlat taşı diye bilinen ignimbritler doğal volkanik özellikte olup Ahlat bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İgnimritler bölgenin tarihi mimari yapısında büyük rol almakla birlikte günümüz yapılarında da hala kullanılmaktadır. Elde etme yöntemleri ve dayanımı bakımından son derece uygun bir yapı malzemesidir. Kamp tesis yapılarının mekansal ve işlevsel yapısının belirlenmesinde ignimritler belirleyici olmuştur. Ahlat da İgnimritlerin duvar ve çatı kabuğunda devam edebilen örnekleri mevcuttur. Özellikle kümbet yapılarında bu duruma yaygın olarak rastlanmaktadır. Bu yapı yöntemi tesis tasarımlarında benimsenmiştir. Proje alanında bulunan ignimrit renginin karıştığı toprak yapısı rengi yapı kabuğunda doku ve renk olarak devam etmesi ve aynı zamanda taşın yapı sisteminin bir parçası olması stratejisi bilinçli bir tasarım davranışıdır. Aynı zamanda bu davranış bölge modern mimarisi için bir başlangıç niteliği taşıması hedeflenmiştir.

Kuzey alanı sahil tesislerinde ise yapı tasarımı hafif strüktür kabülü odağında geliştirilmiştir. Çelik yapı iskeleti, düşey duvar ve tavan kaplaması olarak metal kaplama (korten), zemin döşemelerinde ise ahşap yapı malzemesi tercih edilmiştir. Çatı kaplaması olarak ise güney alanı gibi ignimrit çatı kaplaması tercih edilmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
Rafet Alagöz / 4 Mart 2018, 23:53
Çalıntı olduğunu nereden çıkardınız, Murtaza bey?
 
MURTAZA / 9 Eylül 2017, 12:56
Allah Allah bu projeye çalıntı diyen henüz çıkmamış.

E N T E R E S A N
 
 
Künye
İlgili Projeler