Arkitera Mimarlık Merkezi - Etkinlik http://www.arkitera.com/etkinlik 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-4/5214 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/eylul/kulturvemekanbulusmalari/iaps_genelposter2.png" width="640" /><br/><br><br><br>"Sonsuz Bir 'Kentsel Artikülasyon' Mekanı Olarak İstanbul" ana teması çerçevesinde düzenlenecek olan IAPS-CS Network serisinin dördüncüsü, Özyeğin Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.<br><br><p>&nbsp;</p> <h2>IAPS-CS K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları, d&ouml;rt ayrı alt etkinlikten oluşmaktadır:<br /><br /></h2> <ul> <li> <h3><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/yarisma/1052/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-4---makale-seckisi">IAPS-CS Culture &amp; Space Network: K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4 - Makale Se&ccedil;kisi</a></h3> </li> <li> <h3><a href="http://www.arkitera.com/etkinlik/5215/iaps-cs-kultur-ve-mekan-tasarim-atolyesi-4" target="_blank">IAPS-CS K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Tasarım At&ouml;lyesi 4</a></h3> </li> <li> <h3><a href="http://www.arkitera.com/yarisma/1053/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-4---ulusal-ogrenci-fikir-yarismasi" target="_blank">IAPS-CS Culture &amp; Space Network: K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4 - Ulusal &Ouml;ğrenci Fikir Yarışması</a></h3> </li> <li> <h3><a href="http://www.arkitera.com/etkinlik/5219/iaps-cs-culture--space-network--kultur-ve-mekan-bulusmalari-41" target="_blank">IAPS-CS Culture &amp; Space Network: K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4</a></h3> </li> </ul> <h2><br />Detaylı bilgi ve başvurular i&ccedil;in:</h2> <h2><a target="_blank" href="https://www.iaps-culturespace.com/">www.iaps-culturespace.com</a><br /><a target="_blank" href="https://www.iaps-culturespace.com/bulusmalar4">www.iaps-culturespace.com/bulusmalar4<br /></a><a target="_blank" href="https://iapscsnetwork2018.tumblr.com">www.iapscsnetwork2018.tumblr.com</a><br /><a target="_blank" href="http://www.instagram.com/iapscultureandspace">www.instagram.com/iapscultureandspace</a></h2> <h2></h2> <p><br />"Sonsuz Bir 'Kentsel Artik&uuml;lasyon' Mekanı Olarak İstanbul" ana teması &ccedil;er&ccedil;evesinde d&uuml;zenlenecek olan IAPS-CS Network K&Uuml;LT&Uuml;R VE MEKAN BULUŞMALARI serisinin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml;, &Ouml;zyeğin &Uuml;niversitesi 10.Yıl Etkinlikleri &ccedil;er&ccedil;evesinde Eyl&uuml;l 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında devam edecek olan makale se&ccedil;kisi, tasarım at&ouml;lyeleri, ulusal &ouml;ğrenci fikir yarışması, sempozyum/ kolokyum/ sergi/ &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni gibi birbiriyle ilişkili bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.</p> <p>Gen&ccedil; tasarımcılar, kente dair d&uuml;ş&uuml;nce &uuml;retenler, akademisyenler, lisans ve lisans&uuml;st&uuml; &ouml;ğrencileri ile birlikte İstanbul'un, kentin 'artik&uuml;le edilebilen hali' &uuml;zerinden sorgulanacağı etkinliklerin son buluşma g&uuml;n&uuml; 16 Şubat 2018. Etkinliklerinin &Ouml;z&Uuml;-X'te yer alacağı d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmalarının son g&uuml;n&uuml;nde ise buluşmaların sempozyum, sergi ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni TAK Kadık&ouml;y'de ger&ccedil;ekleştirilecek.</p> <p><strong>Ana Tema: Sonsuz Bir 'Kentsel Artik&uuml;lasyon' Mekanı Olarak İstanbul</strong></p> <p><span>IAPS - Culture &amp; Space Network &ndash; 4. K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları, enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitiminin desteklenmesi amacıyla gen&ccedil; tasarımcıları, kente dair d&uuml;ş&uuml;nce &uuml;retenleri, akademisyenleri, lisans ve lisans&uuml;st&uuml; &ouml;ğrencilerini 'Palimpsest'* bir kent olan İstanbul'un hızlı değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlerden ge&ccedil;meye devam eden, &ccedil;ok katmanlı ve &ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; yapısını irdeleyerek yorumlamaya davet ediyor. Yazınsal, etkileşimsel ve deneyimsel olarak bu bilimsel araştırma s&uuml;recine dahil olup, deneyimleme imk&acirc;nı elde edecek katılımcıların İstanbul'u kentin 'artik&uuml;le edilebilen hali' &uuml;zerinden sorgulamaları bekleniyor.</span></p> <p><span>Karmaşık bir ağlar sistemi ile birbirine bağlı ve s&uuml;rekli bir etkileşim i&ccedil;inde olan İstanbul, "palimpsest" bir kent olarak giderek değişen, eskinin &uuml;zerine yan yana / &uuml;st &uuml;ste / i&ccedil; i&ccedil;e eklemlenen, &ouml;r&uuml;len yeni katmanlarla geleceğe aktarılıyor. Her g&uuml;n, birbirinden farklı bi&ccedil;imlerde kendini şekillendiren kentler ge&ccedil;mişin, bug&uuml;n&uuml;n ve geleceğin izlerini biriktiriyor. &Ccedil;ok katmanlı yapısıyla İstanbul, ge&ccedil;mişten geleceğe &ccedil;eşitli &ouml;nermelerin &uuml;retilip tartışılmasına, t&uuml;ketilip yeniden inşasına sahne oluyor. Bu noktada da, 'kentsel palimpsest', 'palimpsest kimlik' ve 'mimarlıkta palimpsest' kavramlarını irdelemek &ouml;nem kazanıyor. Palimpsest kavramı bu bağlamda bir metafor olarak ge&ccedil;miş, bug&uuml;n ve gelecek izlerinin &uuml;st &uuml;ste okunmasının m&uuml;mk&uuml;n olduğu mekanlar ve kentler (Turgut, 2018)** i&ccedil;in kullanılarak &ccedil;ok boyutlu okumalara da olanak tanıyor.</span></p> <p><span>IAPS-CS Network, K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4 Aktivitelerinin ana odağını 'kentsel artik&uuml;lasyon' kavramının her y&ouml;n&uuml;yle İstanbul bağlamında sorgulaması ve tartışması oluşturuyor. Bu noktada kentsel artik&uuml;lasyonun rastlantısallık, kendiliğindenlik ve eklemlenebilirlik kavramları ile ilişkileri de &ouml;nemli g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Kentle ilişkili olarak artik&uuml;le edilme ya da edilebilme durumu bir araya gelebilen, eklemlenebilen, değişip d&ouml;n&uuml;şebilen anlamları ile kendine bir karşılık buluyor.</span></p> <p><span><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/eylul/myhell_zeid.jpg.jpeg" border="0" /><br /></span></p> <p><span class="fotograf-yazi">Fahrelnissa Zeid, "My Hell" (1951), (Raad bin Zeid / Istanbul Museum of Modern Art).</span></p> <p><span>Kent araştırmalarında bir analoji olarak ele alınan artik&uuml;lasyon kavramı; Fransızca articular k&ouml;k&uuml;nden t&uuml;reyen "bir par&ccedil;ayı diğerine bağlamak, bir şeye eklemlenme eylemi; iki par&ccedil;a arasındaki bağlantı/ilişki"*** anlamına gelmektedir. Bu kavramın sanat ve mimaride kullanılma bi&ccedil;imi ise genellikle &ccedil;eşitli &ouml;l&ccedil;eklerdeki k&uuml;tlelerin birbirleriyle olan ilişkisi, pozisyonu veya dispozisyonu ile ilgilidir. Fahrelnissa Zeid'in, zihinsel birikimini yansıtan Ortadoğu ve Avrupa'dan etkilenerek t&uuml;rl&uuml; fig&uuml;ratif bi&ccedil;imlerin bir araya gelmesi ve u&ccedil; uca eklenmesiyle oluşmuş "My Hell" isimli eseri, artik&uuml;lasyon kavramını anlatan en iyi &ouml;rneklerden biri olarak kabul edilmektedir.</span></p> <p><span>Artik&uuml;lasyon her ne kadar kavramsal olarak bir b&uuml;t&uuml;n veya k&uuml;me dahilindeki par&ccedil;aların kusursuz ve ahenkli bir bi&ccedil;imde eklemlenerek bir zincir oluşturması, d&uuml;zene katılması anlamına gelse de, kent &ccedil;alışmaları bağlamında tartışıldığında bu ilişki &ccedil;ok daha fazla &ccedil;atışmayı i&ccedil;erisinde barındıran bir zeminde ele alınmaktadır. Bir kentin mevcut fiziksel, sosyal, politik, ekonomik ve &ccedil;evresel t&uuml;m dinamikleri, artik&uuml;lasyonu ger&ccedil;ekleştiren veya bunu tetikleyen akt&ouml;rleri ve zaman fakt&ouml;r&uuml;, kente yeni bir par&ccedil;a daha ekleme ihtimalini de i&ccedil;inde barındırır. Her yeni ihtimal, aynı zamanda yeni bir ayrışma, bozukluk, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ve &ccedil;atışmanın da ihtimalidir. M&uuml;dahalenin kent &uuml;zerinde nasıl bir etki bırakacağı ve var olanla nasıl bir ilişki kurgulayacağı sorgulanırken, kentin yalnızca fiziksel bir yapılı &ccedil;evre b&uuml;t&uuml;n&uuml;nden oluştuğu değil aynı zamanda yaşayan bir varlık olduğu, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel bir değeri de barındırdığı unutulmamalıdır.</span></p> <p><span>İstanbul'a yapılan doğrudan, dolaylı, istemli, istemsiz t&uuml;m m&uuml;dahaleler İstanbul'u "kentsel" artik&uuml;lasyon kavramının &ccedil;alışma alanı haline getirir. Defalarca artik&uuml;le edilen ya da bozulan bir kentsel ger&ccedil;eklik &ccedil;er&ccedil;evesinde irdelenen İstanbul'un i&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;en, kimi zaman eklemlenen ya da ayrılıp &ccedil;oğalarak ortaya &ccedil;ıkardığı t&uuml;m par&ccedil;aları, yeni birleşim ve oluşumlara olanak veren yapısı, kenti sonsuz bir tasarımın odağı kılmaktadır. Bir t&uuml;r &ccedil;okluk ortamı olarak kent sonsuza uzanan sarmal bir d&ouml;ng&uuml;de eklenerek &ccedil;oğalır, artik&uuml;le olur. Bu &ouml;zelliğiyle de kent &ccedil;ok katmanlı ve boyutlu yapısıyla, kolektif kentsel ve mekansal deneyim ve &uuml;retimlerinin elde edilmesine y&ouml;nelik &ouml;nemli bir &ccedil;alışma alanını da tanımlamaktadır.</span></p> <p><span>Bu noktada tema kente ilişkin rastlantısal ve ansızın ya da planlı ve sistematik bi&ccedil;imde beliren durum ve oluşumların s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;inde t&uuml;ketip, &uuml;rettiği yeni yaşam bi&ccedil;imlerini, buradaki d&ouml;n&uuml;şen zihinsel s&uuml;re&ccedil;leri irdelerken, 'İstanbul'un sonsuz kez artik&uuml;le edilebilen halini' &ccedil;eşitli kavramlar &uuml;zerinden tartışmaya a&ccedil;maktadır. Kentin tıpkı Fahrelnissa Zeid'in eserindeki gibi par&ccedil;aların irili, ufaklı, uyumlu ya da uyumsuz bi&ccedil;imde bir araya gelişleri &uuml;zerinden irdelenmesi bu anlamda &ouml;nemli bulunmaktadır.</span></p> <p><span>Sonsuz bir 'kentsel artik&uuml;lasyon' &ouml;rneği olarak İstanbul'un &ccedil;ok katmanlı ve boyutlu yapısı ile "tasarım" arasındaki yakın ilişkinin ele alınacağı IAPS Culture &amp; Space Network - K&uuml;lt&uuml;r ve Mekan Buluşmaları 4. aktivitelerine aşağıda belirtilen kavramların yol g&ouml;sterici olacağı beklenmektedir.</span></p> <p><span><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Etkinlik-02/2018/eylul/kulturvemekanbulusmalari_anahtarkelimeler.jpg.jpeg" border="0" /><br /></span></p> <p><span><strong>Katılım Koşulları</strong></span></p> <p><span>Etkinlikler, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltelerinin B&ouml;l&uuml;mlerinden (Mimarlık, İ&ccedil; Mimarlık, Şehir ve B&ouml;lge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, End&uuml;stri &Uuml;r&uuml;nleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım gibi...) mezun gen&ccedil; araştırmacılar ve &ouml;ğrencilerin (lisans, y&uuml;ksek lisans ve doktora) bireysel ya da ekip olarak katılımına a&ccedil;ıktır. Oluşturulan/ &ouml;nerilen ekipler psikoloji, sosyoloji, gibi alanlardan ortak ya da danışmanlar alarak oluşturulabilir.<br /><br /><strong>Danışma Kurulu</strong></span></p> <ul> <li>Tony Craig - IAPS, Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</li> <li>Peter Kellett - Newcastle University, School of Architecture, GB, IAPS-CS Network Eş Koordinat&ouml;r&uuml;</li> </ul> <p><strong><br />Bilim ve Organizasyon Kurulu</strong></p> <p><span> </span></p> <ul> <li>Orhan Hacıhasanoğlu - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, IAPS-CS network kurucu &uuml;yesi</li> <li>H&uuml;lya Turgut - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, IAPS-CS network koordinat&ouml;r&uuml;</li> <li>Alper &Uuml;nl&uuml; - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, IAPS-CS network kurucu &uuml;yesi</li> <li>Nagehan A&ccedil;ımuz İşbakan - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi, Na-Md Mimarlık</li> <li>Nevşet G&uuml;l &Ccedil;anak&ccedil;ıoğlu - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Demet Mutman - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> </ul> <p><strong><br />G&ouml;rsel Tasarım</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>Ceren Bayazitoğlu - IAAC, Institute of Advance Architecture Catalunya, Doktora &ouml;ğrencisi<br /><br /><strong>Raport&ouml;rler</strong></p> <p><span> </span></p> <ul> <li>İrem Bayraktar - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Hande Tun&ccedil; - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>&Ouml;zge &Ouml;zkuvancı - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Ezgi &Ccedil;i&ccedil;ek - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> <li>Pelin G&uuml;nay - &Ouml;Z&Uuml;, Mimarlık ve Tasarım Fak&uuml;ltesi</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><span class="fotograf-yazi">* Orta &Ccedil;ağlarda k&acirc;ğıt kıtlığından dolayı eski papir&uuml;slerdeki yazıların silinip yerine yenilerinin yazılmasıyla ortaya &ccedil;ıkan &uuml;st &uuml;ste bindirilmiş, eski yazılanların silik olarak g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; ve her iki metnin birbirine karıştığı yazı. Palimpsest kavramı, burada İstanbul'un, yazılıp silinen, &uuml;st &uuml;ste yeniden ve yeniden kurulan &ccedil;ok katmanlı yapısına ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerine işaret etmektedir.</span></em></p> <p><em><span class="fotograf-yazi">** Turgut, H. (2018). Culture and Space Workshops as an İnformel Activity in Architectural Design. In Hacıhasanoglu, O, Turgut, H, &amp; Bayazıtoglu, C. (Eds.), Memory,Traces and the City . Pasifik Ofset, &Ouml;zyegin &Uuml;niversitesi Yayınları, Mayıs,2018.</span></em></p> <p><span><em><span class="fotograf-yazi">*** https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/articulation/5560<span id="_plain_text_marker">&nbsp;</span></span></em><br /></span></p> Mon, 01 Oct 2018 10:40:00 +03 Sergi / Yılmaz Zenger http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/sergi---yilmaz-zenger/5293 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/kasim/yzenger.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi kapsamında yürütülen arşiv çalışması paralelinde, Kalebodur'un desteğiyle Studio-X Istanbul tarafından hazırlanan sergi 16 Kasım 2018 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Studio-X’te ziyarete açık olacak.<br><br><p><strong>Etkinliğin tanıtım metni:</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Mimar, i&ccedil;mimar, mobilya-aksesuar-dekor tasarımcısı, end&uuml;stri &uuml;r&uuml;nleri tasarımcısı, fotoğraf&ccedil;ı, sinemacı, ses ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml; uzmanı, ressam, heykeltıraş, eğitmen, yazar. Bilim ve teknoloji takip&ccedil;isi, kullanıcısı, geliştiricisi. Kompozit malzemeyle &uuml;r&uuml;n geliştiricisi, &uuml;retici. Kent hakkı, kentlilik hakkı savunucusu. Bilgisini paylaşma tutkunu, ona ait olsun/olmasın tasarım geliştiricisi. Kimine g&ouml;re bir "R&ouml;nesans insanı", kimine g&ouml;re "dahi". O ise ona yakıştırılanlar arasında en &ccedil;ok "hayalci" sıfatını benimsedi; kendini en &ccedil;ok "problem &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;" olarak tanımladı. T&uuml;m bu &ouml;zellikleriyle Yılmaz Zenger, bir benzerine daha rastlaması zor, &uuml;retken bir yaşam s&uuml;rd&uuml;. Ardında, etkisi s&uuml;recek derin izler bıraktı, bize de bu izleri bulmak, kaydetmek, &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemek, paylaşmak, yeniden okumak ve yeniden paylaşmak d&uuml;ş&uuml;yor.<br /><br />Sergiyi ve paralelindeki arşivleme &ccedil;alışmasını; onun d&uuml;nyasına girmek i&ccedil;in atılmış bir ilk adım olarak ele aldık. Bu &ccedil;alışma onunla birlikte başladı. Onun işaret ettiği kişilerin katkılarıyla gelişti. Mimarlar, i&ccedil;mimarlar, tasarımcılar, fotoğraf&ccedil;ılar, sanat&ccedil;ılar, sanat danışmanları, malzeme, &uuml;retim ve sağlık sekt&ouml;r&uuml;nden profesyoneller, reklamcılar, yayıncılar, işverenler, akademisyenler, &ouml;ğrencileri, ailesi ve ustabaşısı &ndash;bir başka deyişle yol arkadaşları&ndash; onun &uuml;retimini ve d&uuml;ş&uuml;nce d&uuml;nyasını yansıtan bireyler olarak devreye girdiler; s&ouml;zleri, yazıları ve arşivleriyle dok&uuml;mantasyon ve belgeme s&uuml;recine katkı verdiler.<br /><br />Araştırmacının erişimine a&ccedil;mak hedefiyle Yılmaz Zenger'in kendi arşivi &uuml;zerinde de &ccedil;alışılmaya başlandı. S&uuml;reli yayınlar başta olmak &uuml;zere literat&uuml;r taraması yapıldı. Bir noktada, işlerini bizlere, yani hepimize emanet ederek aramızdan ayrılan Yılmaz Zenger'in de arzu ettiği &uuml;zere, &uuml;r&uuml;nleri, yapıtları, yazıları ve bu k&uuml;lliyatı i&ccedil;inde barındıran arşivi ile birikimlerinin ilerleyen tarihlerde yeni okumalara destek vermesini dileriz.<br /><br />Bu sergi, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi kapsamında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len arşiv &ccedil;alışması paralelinde, Kalebodur'un desteğiyle Studio-X Istanbul tarafından hazırlanmıştır. Arşiv &ccedil;alışması tamamlandığında Yılmaz Zenger Arşivi &ccedil;evrimi&ccedil;i erişime a&ccedil;ılacaktır. Yılmaz Zenger'in işlerinden bir başka se&ccedil;ki de SALT Galata'da sergilenecektir.<br /><br />Sergi, Studio-X'te d&uuml;zenlenecek POEDAT Konferansı dolayısıyla 19-26 Aralık tarihleri arasında kapalı olacaktır.</p> </blockquote> Thu, 01 Nov 2018 13:53:49 +03 Tuna Ofis'te Çağdaş Sanat "Sit, Stand, Walk!" http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/tuna-ofiste-cagdas-sanat-sit-stand-walk/5311 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/kasim/sit_stand_walk_resize.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Sit, Stand, Walk!" kapsamında Tuna Ofis Genel Müdürlük Binası'nda görülebilecek sergi ve performansların yanında atölye çalışmaları da düzenlenecek. Sergi 22 Kasım- 26 Ocak tarihleri arasında devam edecek.<br><br><p>Tuna Ofis'in tasarım ve &ccedil;ağdaş sanatın gelişimine destek vermek amacıyla başlattığı "Tuna Ofis'te &Ccedil;ağdaş Sanat" projesinin ikinci sergisi 22 Kasım'da a&ccedil;ılıyor. artnivo.com işbirliğiyle hayata ge&ccedil;irilen sergi "Sit, Stand, Walk!", Inez Piso k&uuml;rat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde ger&ccedil;ekleşiyor.</p> <p>&Ccedil;alışma alanlarında yer alan objelerin form ve renklerinin ardına saklanmış g&uuml;&ccedil; ilişkileri ve alanın tasarımındaki belirlenmiş kelimelerin kullanılışının ardındaki ajanda sergiye y&ouml;n&uuml;n&uuml; vermektedir. Objelerle ayırdığımız ve şekillendirdiğimiz alanlar &ccedil;alışma, oturma, kalkma ve y&uuml;r&uuml;me bi&ccedil;imlerimizi şartlandırmaktadır. Bu alanlar, iş hayatında g&uuml;nl&uuml;k rutinimizi ger&ccedil;ekleştirirken bizim nasıl hareket edeceğimize ve bu alanları nasıl kullanacağımıza m&uuml;dahale etmektedir. Sergi, yaşam alanları tasarlanırken varsayılan hiyerarşi ve cinsiyet rollerini temel alarak, temsil ve kimlik &uuml;zerine karmaşık g&uuml;&ccedil; ilişkilerinin yer aldığı iş hayatının dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;ndeki masumiyet &uuml;zerinde durmaktadır.</p> <p>Fatma &Ccedil;ift&ccedil;i, Burak Delier, Nejbir Erkol, Okay &Ouml;zkan ve Bel&ccedil;im Yavuz'un un katıldığı sergide, Tuna Ofis showroom katlarına yerleştirilen video, performans, m&uuml;dahale, yerleştirme ve sergi s&uuml;resince farklı zamanlarda d&uuml;zenlenecek at&ouml;lye &ccedil;alışmaları yer almaktadır.</p> <p>K&uuml;rat&ouml;r: Inez Piso</p> <p>Fatma &Ccedil;ift&ccedil;i, Burak Delier, Nejbir Erkol, Okay &Ouml;zkan, Bel&ccedil;im Yavuz</p> <p>Adres:<br />Tuna Ofis-Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;k</p> <p>Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No.18</p> <p>34692 Altunizade</p> <p>İstanbul</p> <p>Ziyaret Saatleri:</p> <p>Pazartesi - Cuma 10:00 - 18:00</p> Fri, 09 Nov 2018 10:16:39 +03 Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat: Sit, Stand, Walk http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/tuna-ofis-te-cagdas-sanat--sit-stand-walk/5317 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/kasim/636772861217555869.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Tuna Ofis’in tasarım ve çağdaş sanatın gelişimine destek vermek amacıyla başlattığı “Tuna Ofis’te Çağdaş Sanat” projesinin ikinci sergisi 22 Kasım’da açılıyor.<br><br><p>Artnivo.com işbirliğiyle hayata ge&ccedil;irilen sergi "Sit, Stand, Walk!", Inez Piso k&uuml;rat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde yapılıyor.</p> <p><strong>Tanıtım metni:</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">&Ccedil;alışma alanlarında yer alan objelerin form ve renklerinin ardına saklanmış g&uuml;&ccedil; ilişkileri ve alanın tasarımındaki belirlenmiş kelimelerin kullanılışının ardındaki ajanda sergiye y&ouml;n&uuml;n&uuml; vermektedir. Objelerle ayırdığımız ve şekillendirdiğimiz alanlar &ccedil;alışma, oturma, kalkma ve y&uuml;r&uuml;me bi&ccedil;imlerimizi şartlandırmaktadır. Bu alanlar, iş hayatında g&uuml;nl&uuml;k rutinimizi ger&ccedil;ekleştirirken bizim nasıl hareket edeceğimize ve bu alanları nasıl kullanacağımıza m&uuml;dahale etmektedir. Sergi, yaşam alanları tasarlanırken varsayılan hiyerarşi ve cinsiyet rollerini temel alarak, temsil ve kimlik &uuml;zerine karmaşık g&uuml;&ccedil; ilişkilerinin yer aldığı iş hayatının dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;ndeki masumiyet &uuml;zerinde durmaktadır.<br /><br />Fatma &Ccedil;ift&ccedil;i, Burak Delier, Nejbir Erkol, Okay &Ouml;zkan ve Bel&ccedil;im Yavuz'un un katıldığı sergide, Tuna Ofis showroom katlarına yerleştirilen video, performans, m&uuml;dahale, yerleştirme ve sergi s&uuml;resince farklı zamanlarda d&uuml;zenlenecek at&ouml;lye &ccedil;alışmaları yer almaktadır.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/11/27/_VOL3310730.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/11/27/_VOL3323730.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/11/27/_VOL3351730.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber-02/2018/11/27/_VOL3365730.jpg.jpeg" border="0" /></p> Thu, 15 Nov 2018 17:17:00 +03 Digital Turn, AADRL Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/digital-turn-aadrl/5343 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Melike_tower_AADLS.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Architectural Association Design Research Laboratory (AADRL) sergisi, The Building Centre tarafından düzenlenen ve The Built Environment Trust tarafından desteklenen Digital Turn sergilerinin üçüncüsü.<br><br><p>Architectural Association Design Research Laboratory (AADRL) sergisi, The Building Centre tarafından d&uuml;zenlenen ve The Built Environment Trust tarafından desteklenen Digital Turn sergilerinin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml;.</p> <p>The Digital Turn has been a physical and metaphorical exhibition platform, demonstrating how digital tools are changing ways of thinking about and producing our built environment.</p> <p>AADRL&rsquo;in g&uuml;ncel, ilerici ve deneysel eğitim ara&ccedil;ları, araştırma alanları ve mezunlarının işlerinin yer aldığı sergi, dijital ara&ccedil;ların, yapılı &ccedil;evreyi &uuml;retim ve d&uuml;ş&uuml;nme bi&ccedil;imlerimizi nasıl d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;ze odaklanıyor.</p> <p>Patrik Schumacher ve Brett Steele tarafından kurulan AADRL, ge&ccedil;tiğimiz 10 yıldır Theodore Spyropoulos tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;yor.</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Ue8tKSQD5sA" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe></p> <p><span class="fotograf-yazi">*Kapak g&ouml;rseli: Melike Altınışık Architects, İstanbul Televizyon-Radyo Kulesi.</span></p> Mon, 03 Dec 2018 13:47:00 +03 Refik Anadol: Boğaziçi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/refik-anadol--bogazici/5339 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/kasim/refik_anadol_bogazici.jpg-1058299984.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Refik Anadol'un "Boğaziçi" adını verdiği dev boyutta son eseri 11 Aralık 2018-27 Ocak 2019 tarihleri arasında sergilenecek.<br><br><p><span>Sanat&ccedil;ının işleri, mimarlık ve yeni medya sanatları arasında hibrid bir ilişki kurarak, &ouml;zellikle dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki alanı keşfediyor. Sanat&ccedil;ının yeni eseri&nbsp;PİLEVNELİ Mecidiyek&ouml;y'de g&ouml;r&uuml;lebilecek.</span></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpilevneligallery%2Fvideos%2F383849238824352%2F&amp;show_text=0&amp;width=476" width="476" height="476" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> Fri, 30 Nov 2018 14:33:04 +03 Alice'in Yaptığı Ev http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/alicein-yaptigi-ev/5354 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2018/aralik/alice'nin_evi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Aslı Serbest ve Mona Mahall tarafından T. Melih Görgün küratörlüğünde düzenlenen "Alice'in Yaptığı Ev" sergisi 14 Aralık 2018 - 26 Ocak 2019 tarihlerinde görülebilir. Sergi açılışı 13 Aralık günü saat 18:30'da yapılacak.<br><br><p style="text-align: justify;">Sergi, "50 yıl sonra 50 yıl Bauhaus 1968" adlı projenin "Female Futures/Feminist Gelecekler" b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; İstanbul'a getiriyor. A&ccedil;ılışta Mona Mahall ve Aslı Serbest ile bir s&ouml;yleşi ger&ccedil;ekleştirilecek.</p> <p style="text-align: justify;">Sanat&ccedil;ı ve mimar Aslı Serbest ve Mona Mahall (m-a-u-s-e-r), W&uuml;rttembergischer Kunstverein Stuttgart'taki "50 yıl sonra 50 yıl Bauhaus 1968" &ccedil;alışmalarından yola &ccedil;ıkarak, modernite ve Bauhaus k&uuml;lt&uuml;r&uuml; bağlamında feminist mekansal &uuml;topyalar &uuml;zerine spek&uuml;latif araştırmalarını sergiliyorlar.</p> <p style="text-align: justify;">Walter Benjamin 1931'de yazdığı kısa bir metinde yıkıcı karakteri ş&ouml;yle tanımlar: "Yıkıcı karakterin yalnız bir tek parolası vardır: yer a&ccedil;mak. Ve de bir tek faaliyeti: ortalığı temizlemek." Yıkıcı karakter yarına saf dışı ettiği durumları bırakır. Temiz hava ve boş alan ihtiyacı i&ccedil;inde, b&uuml;t&uuml;nsel bir indirgeme yapıp, yaşının izlerini silerek kendini, tanımladığı koşullarından koparıyor &mdash; modernite ve Bauhaus programı bununla tasvir edilmektedir. Benjamin'e g&ouml;re, yıkıcı karakter aracılığıyla yeni başlangı&ccedil; noktasının oluşma olasılığı s&ouml;z konusu olabilmektedir. Bu bağlamda b&uuml;t&uuml;nsel indirgemenin sıfır noktası (tabula rasa), Bauhaus'un yeni, n&ouml;tr ve arınmış mekanlar &uuml;retmesine izin verir. Modernite, yıkıcı karakteri y&uuml;z&uuml;nden uzun zamandır sorgulanmaktadır; erkeklere atfedilen ve paternalist, s&ouml;m&uuml;rgeci ve totaliter olarak algılanan tabula rasa &uuml;topyaları y&uuml;z&uuml;nden de sorgulanmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Diğer moderniteler &ouml;zellikle b&uuml;t&uuml;nsel indirgeme ve tabula rasa'ya y&ouml;nelik alternatif yaklaşımlar, "Alice'in Yaptığı Ev" isimli araştırma tabanlı &ccedil;alışmanın konusunu oluşturuyor. Aslı Serbest ve Mona Mahall, feminist teorileri ve pratikleri izleyen modern yaşam mekanları &uuml;zerinde yeni d&uuml;ş&uuml;nceler &uuml;reten &uuml;topik projelerle ilgili araştırmalar ve spek&uuml;lasyonlar yapıyorlar. Video, maket, &ccedil;izim, resim ve metin olarak, kendi bağlamından &ccedil;ıkarılan ancak tamamen yok olmayan mekanları, akt&ouml;rleri ve işlevleri kapsayan yaklaşımları ve senaryoları topluyorlar ve geliştiriyorlar: Bu senaryolar mutfağı yaşam alanı i&ccedil;inden &ccedil;ıkarır (Alice'in Yaptığı Ev), Romeo'yu Romeo ve J&uuml;liet'ten siler; &ouml;zel ve kamusal alan arasındaki karşıtlığı yok ederler. Modernitenin genişletilmiş projeksiyonlarına karşıt tasarımlar geliştirip, yeni mekansal bağlantılar ve ilişkiler sağlayan "minimal" operasyon kavramları dile getirirler. Bunu yaparak, bizim &uuml;zerinde olası adil ve a&ccedil;ık materyalist, sosyal, ekolojik ve estetik bir geleceği geliştirebileceğimiz temeli oluştururlar.</p> Mon, 10 Dec 2018 08:45:00 +03 Simla Sunay ile "Çocuk ve Mimarlık" Atölyesi 2 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/simla-sunay-ile-cocuk-ve-mimarlik-atolyesi-2/5367 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/SimlaSUNAY-2-01.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Simla Sunay'ın yürüteceği atölye, 6 yaş ve üzeri çocukların katılımıyla, NaturPirat Atölye'de Pazar günleri 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacak.<br><br><h3><strong>Program<br /><br /></strong></h3> <p><strong>1. K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve B&uuml;y&uuml;k (6 Ocak 2019, Pazar, sa: 14.00-15.30)</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Konu:</span> Heykeltıraş Diego ve Alberto Giacometti kardeşler kimdir? Eserlerinden &ouml;rnekler...<br /><span style="text-decoration: underline;">Uygulama:</span> Eşya tasarımı &ndash; &ccedil;izim + 3 boyutlu tasarım</p> <p><strong><br />2. Ters ve D&uuml;z (13 Ocak 2019, Pazar, sa: 14.00-15.30)</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Konu:</span> Ressam, grafiker Maurits Cornelis Escher kimdir? Eserlerinden &ouml;rnekler...<br /><span style="text-decoration: underline;">Uygulama:</span> İ&ccedil; i&ccedil;e şeffaf mek&acirc;n yapımı - 3 boyutlu tasarım</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>15 g&uuml;n ara...<br /></strong><strong>____________________________________________________________________________</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3. Giriş ve &Ccedil;ıkış (3 Şubat, Pazar, sa: 14.00-15.30)</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Konu: </span>Mitolojik mimar Daidalos kimdir? Labirent nedir?<br /><span style="text-decoration: underline;">Uygulama:</span> Labirentli mek&acirc;n tasarımı- 3 boyutlu tasarım</p> <p><strong><br />4. Yer&ccedil;ekimsiz Şehir (10 Şubat 2019, Pazar, sa: 14.00-15.30)</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Konu:</span> Fotoğraf&ccedil;ı Erik Johansson kimdir? Eserlerinden &ouml;rnekler...<br /><span style="text-decoration: underline;">Uygulama:</span> Yer&ccedil;ekimi olmasaydı bir şehir nasıl olurdu? &ndash; &ccedil;izim<span id="_plain_text_marker">&nbsp;</span></p> Thu, 20 Dec 2018 13:41:00 +03 "Köyde Mimari Doğu Karadeniz" Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/koyde-mimari-dogu-karadeniz-sergisi/5397 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/koydemimari.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) tarafından düzenlenen, Orhan Özgüner’in “Köyde Mimari Doğu Karadeniz” başlıklı fotoğraf sergisi 15 Şubat'a kadar Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaret edilebilir.<br><br><p style="text-align: justify;"><em>"K&ouml;ydeki mimarinin arkasında iki kuvvet var: zaman ve doğa. Hepimizin esiri olduğumuz zaman ve kusursuz doğa. Aklıselim sahibi k&ouml;yl&uuml;, bu iki kuvveti &ccedil;ok iyi kullanıyor." &ndash; Orhan &Ouml;zg&uuml;ner</em></p> <p style="text-align: justify;">"K&ouml;yde Mimari Doğu Karadeniz" başlıklı sergide, Doğu Karadeniz'in taş ve ahşap evlerine ait y&uuml;z fotoğraf yer alıyor. Bu sergiyle; doğaya karşı duyarlı ve doğayla uyumlu yaşam tarzını bir kez daha hatırlatarak bu kıymetli mirası korumak ama&ccedil;lanıyor.</p> <p style="text-align: justify;">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı ve K&uuml;lt&uuml;r Varlıkları ve M&uuml;zeler Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;'n&uuml;n katkılarıyla, a&ccedil;ılışı 18 Ocak saat 14:00'da yapılan sergi, 15 Şubat'a kadar T&uuml;rk İslam Eserleri M&uuml;zesi'nde ziyaret edilebilir.</p> Mon, 21 Jan 2019 09:08:57 +03 Hacettepe Üniversitesi, İç Mekan Tasarımı V, Şube I-II Dönem Sonu Proje Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/hacettepe-universitesi-ic-mekan-tasarimi-i-ii-donem-sonu-proje-sergisi/5374 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/davetiye_ön.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf proje dersi kapsamında düzenlenen sergi 18 - 25 Ocak 2019 tarihleri arasında ODTÜ Furuzan Olşen Sergi Salonu'nda görülebilir.<br><br><p>Tanıtım metni:</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Doğal &ccedil;evrenin korunması i&ccedil;in k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte alınan &ouml;nlemlerin yanı sıra bilim ve sanat alanında koruma farkındalığını arttırmak i&ccedil;in yapılan &ccedil;alışmalar dikkat &ccedil;ekmektedir. İnsanoğlunun bitmek bilmeyen yapım-inşa s&uuml;recinin bir sonucu olarak giderek sayısı azalan doğal &ccedil;evrenin korunması i&ccedil;in tasarım pratiğinde de farkındalığın artması &ouml;nemli bir gerekliliktir.<br /><br />Doğal &ccedil;evre i&ccedil;erisinde insanın ger&ccedil;ekleştirebileceği eylemlere dokunarak bu farkındalığa katkıda bulunmak ve doğal &ccedil;evrenin gerekliliğini ortaya koymak projenin temelini oluşturmaktadır. Ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze insan, beton sınırlar i&ccedil;erisinden bir ka&ccedil;ış alanı olarak doğal &ccedil;evreye y&ouml;nelmiştir. Doğa sporları, kamplar ya da doğada yapılacak k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş bu ka&ccedil;ışın somut bir g&ouml;stergesidir. Bu bağlamda, Eymir G&ouml;l&uuml; K&uuml;rek Kul&uuml;b&uuml; ve Kayıkhane Restoranının İ&ccedil; Mekan ve Yakın &Ccedil;evrelerinin S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Tasarım İlkeleri Kapsamında D&uuml;zenlenmesi Projesi ile birlikte bu farkındalık hareketine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.</p> </blockquote> <p><strong>Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;ler</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. Meltem Yılmaz,</li> <li>Dr.&Ouml;ğr. &Uuml;yesi Emre Demirel,</li> <li>Arş.G&ouml;r. İsmail Bezci,</li> <li>Arş.G&ouml;r. Vildan D&uuml;ndar T&uuml;rkkan,</li> <li>Arş.G&ouml;r. F. &Ccedil;ağla Geniş,</li> <li>Arş.G&ouml;r. Adem Varol</li> </ul> <p><strong><br />&Ouml;ğrenciler</strong></p> <ul> <li>İlknur Soykan,</li> <li>Nuray &Ccedil;elik,</li> <li>Bilge Akalın,</li> <li>Ayşe Bet&uuml;l Bahadır,</li> <li>Beg&uuml;m Z&uuml;lal &Ccedil;elik,</li> <li>Buse Kul,</li> <li>Şeyma T&uuml;ncer,</li> <li>Melis Ceyhan,</li> <li>Ayşe Hande &Ccedil;akır,</li> <li>Cansu &Ccedil;amur,</li> <li>Ayşenur &Ccedil;elik,</li> <li>Nevzat Erkmen D&ouml;nmez,</li> <li>Yasemin M&uuml;lazım,</li> <li>S&uuml;meyye Teke,</li> <li>Şeyma Nur Tunay,</li> <li>Huriye Yıldız,</li> <li>K&uuml;bra Yıldız,</li> <li>Kısmet Direk,</li> <li>Tuğba Maden,</li> <li>Hilal &Ouml;zcan,</li> <li>Zeynep Uraloğlu,</li> <li>Ecem Karagedikli,</li> <li>K&uuml;bra Keleş,</li> <li>Ebrar Kuru&ccedil;ay,</li> <li>İrem Gizem &Ouml;zt&uuml;rk,</li> <li>Emine Asena Uğur,</li> <li>Sena Gen&ccedil;er.</li> </ul> <p><br /><span style="text-decoration: underline;">Sergi A&ccedil;ılışı:&nbsp;Tarih: 18 Ocak 2019 Cuma - Saat: 18:30</span></p> Fri, 28 Dec 2018 14:18:00 +03 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Diploma Projeleri Sergisi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-mimarlik-bolumu-diploma-projeleri-sergisi/5396 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/msgsu_1819_guzdiplomasergisi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>MSGSÜ Mimarlık Bölümü Diploma Projesi öğrencilerinin 2018-2019 Güz Yarıyılı çalışmalarının yer aldığı "Diploma Projeleri Sergisi", 23 Ocak - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Fındıklı Kampüsü Mimar Sinan Salonu'nda ziyaret edilebilir.<br><br> Fri, 18 Jan 2019 14:00:00 +03 Yarışmalara Nasıl Hazırlanılır? http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/yarismalara-nasil-hazirlanilir_/5386 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/yarismalara-nasil-hazirlanilir.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, Günlük Atölyeler Serisi tarafından düzenlenen atölye 24 Ocak Perşembe günü, 14:00-18:00 saatleri arasında yapılacak. <br><br><p style="text-align: justify;">At&ouml;lyede; yarışmalar hakkında detaylı bilgi verilecek daha sonra hazırlanma yolları, ekip kurma, tasarım yapma ve pafta hazırlama teknikleri gibi konulara yer verilecek. Mimari tasarım yarışmaları, poster, grafik, logo tasarım yarışmaları hakkında detaylı bilgiler verildikten sonra uygulama yapılacak.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>At&ouml;lye Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri</strong></p> <p>Ay&ccedil;a Yazıcı ve &Ouml;mer Yeşildal</p> <p>At&ouml;lyeye katılmak i&ccedil;in gaskayit@gmail.com adresine kayıt maili (ad-soyad, okul, sınıf/mezun bilgilerini yazarak) atılması gerekmektedir. Katılım &uuml;cretsiz olup katılanlara katılım sertifikası verilecektir.</p> Thu, 10 Jan 2019 14:44:00 +03 P'not: "Planlı Rastlaşmalar: Mimarlık ve Fotoğraf Üzerine" http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/pnot--planli-rastlasmalar--mimarlik-ve-fotograf-uzerine/5400 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/planlı_rastlasmalar.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Planlı Rastlaşmalar: Mimarlık ve Fotoğraf Üzerine” başlıklı semineri ile Duygu Tüntaş, P’not Etkinlikler Dizisi kapsamında 24 Ocak Perşembe günü ACE Mimarlık'a konuk olacak.<br><br><p>Duygu T&uuml;ntaş'ın&nbsp;"Planlı Rastlaşmalar: Mimarlık ve Fotoğraf &Uuml;zerine" başlıklı semineri,&nbsp;24 Ocak Perşembe g&uuml;n&uuml;&nbsp;19:30'da ACE Ofis'te yapılacak.</p> <p>Etkinliğe katılım durumunu bildirmek i&ccedil;in 0312 439 68 38-39-40-41 numaralı telefonlardan Ace Mimarlık'a ulaşılabilir. Etkinlik, katılamayanlar i&ccedil;in Ace Mimarlık'ın Instagram ve facebook hesaplarından canlı olarak yayınlacaktır.&nbsp;Gelecek etkinlikler ise firmanın t&uuml;m sosyal medya hesaplarından g&uuml;ncel olarak takip edilebilir.</p> <p><strong>Duygu T&uuml;ntaş Hakkında</strong></p> <p>2009 yılında Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi (ODT&Uuml;) Mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden lisans derecesini alan Duygu T&uuml;ntaş, 2012 yılında aynı b&ouml;l&uuml;mden y&uuml;ksek mimar, 2018 yılında da doktor unvanını almıştır. 2009-2018 yılları arasında, y&uuml;ksek lisans ve doktora &ccedil;alışmaları s&uuml;resince ODT&Uuml; Mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde araştırma g&ouml;revlisi olarak &ccedil;alışmıştır. Akademik &ccedil;alışmalarına halen ODT&Uuml; ve TED &Uuml;niversitesi Mimarlık b&ouml;l&uuml;mlerinde yarı zamanlı &ouml;ğretim g&ouml;revlisi olarak devam eden T&uuml;ntaş, Motto Mimarlık ile katıldığı davetli ve a&ccedil;ık mimarlık proje yarışmalarında pek &ccedil;ok &ouml;d&uuml;l kazanmıştır. Mimari fotoğraf alanındaki &ccedil;alışmalarını &uuml;niversitelerde davetli konuşmacı olarak, karma/kişisel sergileri ve yarışmalarda j&uuml;ri &uuml;yelikleri ile devam ettirmektedir.</p> Tue, 22 Jan 2019 10:00:00 +03 3B Modelleme ve Baskı Eğitimi http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/3b-modelleme-ve-baski-egitimi/5402 Aysu Başaran <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/ocak/startershub_3dprinting.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Bilişim Liderleri/House of Mars tarafından 30 Ocak 2019 günü Startershub'da düzenlenen program ile katılımcılara 3B modelleme ve baskı eğitimi verilecek.<br><br><blockquote> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #6f7287;"><span style="color: #000000;">&Ccedil;ok yakın bir gelecekte hepimizin evinde bulunacak ve &ccedil;alışma masanızın &uuml;zerine rahatlıkla sığacak bir makine yardımıyla satın almak istediğiniz her t&uuml;rl&uuml; &uuml;r&uuml;n&uuml;n &uuml;retimini yapabileceksiniz. Buna yiyecekler de dahil! Piyasada hızına hız katarak yer edinmeye ve gelişmeye devam eden 3B yazıcılar sayesinde bir g&uuml;n herkes hayalindeki tasarıma ulaşacak. Biz de Bilişim Liderleri/House of Mars olarak sizlere bu teknolojiyi tanıtmak, neler yapılabileceğini g&ouml;stermek ve hayallerinize ışık tutmak istiyoruz.<br /><br /></span><span style="color: #000000;">Neler yapabileceğinizi keşfetmek ve geleceğin kapılarını bug&uuml;nden aralamak i&ccedil;in katılıp katılmayacağınızı s&ouml;ylemeniz yeterli!</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #6f7287;">&nbsp;</p> </blockquote> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #6f7287;"><span style="color: #000000;">Etkinliğe </span><a target="_blank" href="http://ow.ly/73nr50k9EKF">buradan</a><span style="color: #000000;"> kayıt olabilirsiniz.</span></p> Wed, 23 Jan 2019 13:00:00 +03 The Circle: Sürdürülebilir Tasarım Günleri 1 http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/the-circle--surdurulebilir-tasarim-gunleri/5403 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/subat/thecircle_surdurulebilirtasgun_1.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimari, tasarım ve sanat odaklı bir platform olan The Circle, ilk etkinliği 2-3 Şubat tarihlerinde yapılacak olan ve üç ayda bir tekrar edilmesi planlanan sürdürülebilirlik temalı yeni bir etkinlik dizisine başlıyor. <br><br><p>Minimum kaynak t&uuml;ketimi ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik konularında bir&ccedil;ok etkinliğe ev sahipliği yapan The Circle, d&uuml;zenlediği bir dizi at&ouml;lye ve konuşma ile ziyaret&ccedil;ilerini ağırlayacak. S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir &uuml;r&uuml;nlerin taşıdığı potansiyellere dikkat &ccedil;ekmeyi ama&ccedil;layan "S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Tasarım G&uuml;nleri", s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir tasarım konusunda d&uuml;ş&uuml;nen ve &uuml;reten tasarımcıların ve sanat&ccedil;ıların işlerine yer verecek.</p> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Tasarım G&uuml;nleri etkinliklerinin ilki The Circle'da 2-3 Şubat tarihlerinde 10:30 - 18:30 saatleri arasında Aslı Jackson, Beril Taşoğlu, Birnur Temel (MILKist), Defne Samman, Esin S&ouml;zer Kalender, G&uuml;lnar Ocakdan (Save the Flowers), G&uuml;lnur &Ouml;zdağlar (Tertium Non Data), Nil&uuml;fer Kozikoğlu (Urban At&ouml;lye), Pınar Akkurt (Pınarita) ve Yiğit Yazıcı'nın katılımıyla yapılacak. &Uuml;r&uuml;nlerin sergi ve satışının yanı sıra s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik konusunda bilin&ccedil; oluşturacak at&ouml;lye ve konuşmaların da ger&ccedil;ekleşeceği tasarım g&uuml;nlerine dahil edilecek &uuml;r&uuml;nlerin &ouml;ncelikli se&ccedil;im kriterleri doğada yok olabilen, yenilenebilir ya da geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir malzeme kullanımını i&ccedil;ermesi.</p> <p>Doğal kaynaklardan maksimum derecede yararlanılmasını ve atıkların minimumda olmasını &ouml;nemseyen The Circle, bu etkinliklerle enerji t&uuml;ketiminin en aza indirilmesi ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılması konularına dikkat &ccedil;ekmeyi ama&ccedil;lıyor.&nbsp;</p> <p><strong>2 Şubat Cumartesi</strong></p> <ul> <li>10:30 - A&ccedil;ılış</li> <li>13:30-16:30 - Asli Jackson At&ouml;lye: &Ccedil;ocuklar i&ccedil;in Gardrobe Surgery</li> <li>17:00-18:00 - Nil&uuml;fer Kozikoğlu Konuşması: Cycle or Circle (D&ouml;ng&uuml; ya da Daire)</li> <li>18:30 - Kapanış</li> </ul> <p><strong><br />3 Şubat Pazar</strong></p> <ul> <li>10:30 - A&ccedil;ılış</li> <li>13:30-16:30 - Birnur Temel (Milkist) / Doğal Boya At&ouml;lyesi</li> <li>17:00-18:00 - Pınar Akkurt Konuşması / Bir İleri Bir Geri: D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Meselesi</li> <li>18:30 - Kapanış</li> </ul> <p><br /><strong>Adres</strong></p> <p>The Circle, Kumbaracı Yokuşu, Terc&uuml;man &Ccedil;ıkmazı, No 16/1, Beyoğlu, İstanbul</p> <p><a target="_blank" href="http://www.thecircle-o.com/">www.thecircle-o.com</a></p> <p>Facebook: <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/thecirclespace/">@thecirclespace</a></p> <p>Instagram: <a target="_blank" href="http://www.instagram.com/thecircle.o/">@thecircle.o</a></p> Wed, 23 Jan 2019 15:00:00 +03 Arkitera Seyahat Bursu 2019 Tema Tanıtım Toplantısı (İstanbul) http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/arkitera-seyahat-bursu-2019-tema-tanitim-toplantisi-istanbul/5389 burcugoncuoglu <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/subat/geberit_SM_cover_eventbrite_V2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2010 yılında başlatılan ve 2017’den itibaren Geberit sponsorluğunda verilen Türkiye'nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu için yeni bir süreç başlıyor.<br><br><p>Seyahat bursunun bu seneki tanıtımı i&ccedil;in, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da eski bursiyerlerin ve j&uuml;ri &uuml;yeleri Melike Altınışık ve Engin Ayaz'ın da katılacağı &uuml;&ccedil; ayrı toplantı d&uuml;zenlenecek. İlki 4 Şubat Pazartesi g&uuml;n&uuml; AT&Ouml;LYE'de d&uuml;zenlenecek tanıtım toplantısı daha sonra sırayla 7 Şubat&rsquo;ta Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi ve Osmangazi &Uuml;niversitesi'nde 8 Şubat Cuma g&uuml;n&uuml; ise Ankara Mimarlar Derneği 1927'de yapılacak.</p> <p>Yapılacak toplantılarda bursun teması anlatılacak, başvurmak isteyen &ouml;ğrencilere bir yol haritası sunulacak ve daha &ouml;nce bursu kazananlar tecr&uuml;belerini aktaracak.</p> <p>Etkinliğe katılmak i&ccedil;in <strong><a href="https://sbistanbul.eventbrite.com" target="_blank">buradan</a></strong> kayıt olabilirsiniz.</p> <p>Tema ve başvuru detaylarını <strong><a href="http://www.seyahatbursu.com" target="_blank">www.seyahatbursu.com</a></strong> adresinden alabilirsiniz. (Temaya dair detaylar 4 Şubat Pazartesi g&uuml;n&uuml; a&ccedil;ıklanacaktır.)</p> <p><strong>Program</strong><br />Tarih: 4 Şubat 2019 Pazartesi<br />Saat: 19:00 - 20:30&nbsp;<br />Yer ve Adres : AT&Ouml;LYE /&nbsp;Tarihi Bomonti Bira FabrikasıSilahş&ouml;r Cad. Birahane Sok. No: 1&nbsp;Şişli, Istanbul<br />Konuşmacılar: Melike Altınışık, Engin Ayaz, İrem Korkmaz (2018 bursiyeri)</p> Fri, 18 Jan 2019 10:32:00 +03 Bauhaus Yeniden Ele Alınıyor / Bauhaus Revisited http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/bauhaus-yeniden-ele-aliniyor---bauhaus-revisited/5391 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/subat/bauhaus_100_ulfmeyer.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>"Bauhaus'un 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen ve Ulf Meyer'in konuşmacı olarak katılacağı program, 6 Şubat 2019 günü saat 19:00'da İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılacak.<br><br><p>Etkinliğin tanıtım metninden:</p> <blockquote> <p>D&uuml;nyadaki Mimarlık Okulları m&uuml;fredatında ve bunun &ouml;tesinde "Bauhaus Mimarisi" tanımı havada kalmaktadır. Bu sorun kimsenin bu tanımın tam olarak neyi ifade ettiğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; tek bir Bauhaus Mimarisi kalıbı yoktur, Bauhaus denilince milyonlarca insanın kafasında canlanan resim aktif bir yaratımdır ve olduk&ccedil;a da tek taraflıdır! Bauhaus'un bu "imaj"ı &ouml;ncelikle Walter Gropius ve Gesamtkunstwerk fikri tarafından şekillenmiştir.<br /><br />Bauhaus'u &ccedil;ağdaşları i&ccedil;in &ouml;nemli kılan nedir? Korunmaya değer olan ve zamana ayak uyduran ya da evrensel olan i&ccedil;eriklerin desteklediği olgu dikkat &ccedil;ekici bir tarz yanında daha &ccedil;ok estetiksel, eğitsel ve siyasi erişimdir.<br /><br />Bauhaus g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir ''marka"dır: &ouml;nem ve &ouml;rnek teşkil edişini anlayabilmek i&ccedil;in onu par&ccedil;alarına ayırmak gerekir.</p> </blockquote> <p>Girişin &uuml;cretsiz olduğu etkinlik, Ernst Reuter Girişimi'nin desteği ve İzmir Mimarlık Merkezi iş birliği ile d&uuml;zenlenmektedir. Etkinlik dili İngilizcedir. T&uuml;rk&ccedil;eye simultane &ccedil;eviri yapılacaktır.</p> Wed, 16 Jan 2019 12:00:00 +03 Arkitera Seyahat Bursu Tema Tanıtım Toplantısı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) http://www.arkitera.com/etkinlik/index/detay/arkitera-seyahat-bursu-tema-tanitim-toplantisi-eskisehir-osmangazi-universitesi/5390 burcugoncuoglu <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Etkinlik-02/2019/subat/2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Arkitera Seyahat Bursu 2019 Tema Tanıtım Toplantısı'ın ikincisi 7 Şubat Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yapılacak.<br><br><p>Arkitera Seyahat Bursu i&ccedil;in yeni bir s&uuml;re&ccedil; başladı. Arkitera Seyahat Bursu'nun bu seneki&nbsp; j&uuml;ri &uuml;yeleri arasında mimar Melike Altınışık ve Engin Ayaz ile seyahat bursunun ge&ccedil;en seneki kazananı İrem Korkmaz yer alıyor.</p> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending="">İlki 4 Şubat Pazartesi g&uuml;n&uuml; AT&Ouml;LYE'de d&uuml;zenlenecek tanıtım toplantısının ikincisi 7 Şubat Perşembe g&uuml;n&uuml; saat 11:00'de Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;'nde yapılacak.&nbsp;</div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""><br />Tema toplantılarında bursun teması anlatılacak, başvurmak isteyen &ouml;ğrencilere bir yol haritası sunulacak ve daha &ouml;nce bursu kazananlar tecr&uuml;belerini aktaracak.</div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""><br />Etkinliğe katılmak i&ccedil;in <a target="_blank" href="https://sbeogu.eventbrite.com">buradan</a> kayıt olabilirsiniz.</div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending=""><strong><br />Program</strong></div> <div data-wd-pending="">Tarih: 7 Şubat 2019, Perşembe</div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending="">Saat: 11:00 - 12:30</div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending="">Yer: Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;, M1 Blok Atrium</div> <div data-wd-pending=""></div> <div data-wd-pending="">Konuşmacı: İrem Korkmaz</div> Fri, 18 Jan 2019 10:35:00 +03